Sau đây là kết quả vào lúc 8 giờ sáng thứ Tư 7/11/2018 giờ New York (theo New York Time)

  • THƯỢNG VIỆN: Đảng Cộng Hòa giữ đa số

Cộng Hòa: 51 (có thể 53 sau khi có kết quả cuối cùng)

Dân Chủ: 45 (có thể 47 sau khi có kết quả cuối cùng)

  • HẠ VIỆN: Đảng Dân Chủ giữ đa số

Dân chủ: 219 (có thể 226)- Cộng Hòa: 193 (có thể 206)

  • THỐNG ĐỐC CÁC TIỂU BANG:

Cộng Hòa giữ: 25 tiểu bang

Dân Chủ: 22 tiểu bang.

  • HỆ QUẢ:

Tổng thống Trump vẫn còn giữ ưu thế do đa số tại Thượng Viên, nhưng phải tương nhượng với đảng Dân Chủ do đa số của đảng này tại Hạ Viện.

Thượng viên có quyền bổ nhiệm.

Hạ viện có quyền đưa ra các luật nhưng phải được Thượng viện và Tổng Thống chấp thuận

Tông thống muốn đưa ra một dự luật phải được Hạ viện đồng ý.

(Chúng tôi sẽ cập nhật nếu có tin mới)

Print Friendly, PDF & Email