Tuyên cáo nhân ngày Quốc Hận 30-4 lần thứ 42

TUYÊN CÁO  NHÂN NGÀY QUỐC HẬN 30 THÁNG 4 LẦN THỨ 42 (30-4-1975 / 30-4-2017)  Nhận định rằng Cách đây hơn 70 năm, đảng Cộng sản Việt Nam do Hồ Chí Minh lãnh đạo đã du nhập chủ nghĩa Mác-xít vào Việt Nam, mang lại không biết bao nhiêu đau thương tang tóc cho dân tộc. … Continue reading Tuyên cáo nhân ngày Quốc Hận 30-4 lần thứ 42