***
Dưới đây là những link để vào lấy tài liệu vi phạm nhân quyền của CSVN, ngoài những tài liệu mà chúng ta đã có riêng.
***
  • Vietnam Human Right Network:
 
  • Amnesty International: An Xa Quoc Te
 
 
 
  • Civil Rights Defenders:
 
 
  • Uy Hoi Quoc Te Tu Do Ton Giao Hoa Ky
 
 
Đính kèm: wr2016_vietnam (Human Rights Watch)
Print Friendly, PDF & Email