Tồi ngày 7 tháng 3, 2019, công an đã đến nhà CTS Hứa Phi đập cửa đòi vào nhà đưa giấy đòi lên trình diện công an huyện Đức Trọng về việc có tên trong cái mà họ gọi là tổ chức phản động “Liên Minh Việt Nam Độc Lâp Dân Chủ”.

Ngày hôm sau công an lại đưa giấy mời tương tự đòi cTS Hứa Phi lên găp họ với nội dung tương tự.

Print Friendly, PDF & Email