DECLARATION
ON THE 42ND COMMEMORATION OF A DAY OF SORROW – APRIL 30, 1975
(30-4-1975 / 30-4-2017)

Consider that:

More than 70 years ago, the Communist Party of Vietnam led by Ho Chi Minh introduced Marxism into Vietnam, bringing so many sorrows to the nation. The implementation of socialism and the invasion of the Republic of Vietnam by the Communist Party of Vietnam have killed millions of innocent people in South and North Vietnam, the country is devastated and divided, and the consequences are with us even today.

The Communist Party imposed a totalitarian dictatorial regime in the North in 1954 and nationwide since April 30th, 1975, leaving the country miserable and deadlocked:

 1. About politics: The Communist government of Vietnam continues to claim itself as the sole leader, acting as the only ruling class, the red lords with plenty of violence, corruption from the top down. The regime they self-created was not elected by the people through a democratic process. On the contrary, the government, the parliament and the courts are just tools of the Communist Party; the police and military forces are party’s violent means to repress and plunder the people. The Vietnamese government completely denied all basic freedoms of its people, persistently persecuted and oppressed patriotic citizens fighting for civil rights, human rights and the territorial integrity of Vietnam.
 2. Finance and the economy: The government of the Socialist Republic of Vietnam advocates a “socialist-oriented market economy” in which state-owned enterprises are primary. In essence, it is really a state-controlled economy that enriches party officials and their relatives. They proclaim that all land resources “belong to the people but owned and managed by the state” (art. 53 of Constitution). In fact, they belong to the Party, giving the Party the opportunity to spoil. The economic situation is deteriorating, public debt is piling up, and people’s lives are increasingly disturbed. Workers are exploited, farmers’ land and fields are taken from them, and urban people’s properties are confiscated. National economic strength and people’s living conditions are among the world’s worst.
 3. Education and Culture: The Vietnamese Communist Party controls the spirit of the entire society through a monopoly on information and education, brain-washing of the masses and of youth, control over all forms of culture, the establishment of state-controlled religion that serve the atheism and materialism that go against the traditional culture of the nation, degrading culture and morality. Citizens lack freedom and intellectual life suffers.
 4. Social security: The Vietnamese government has fed the greed of its members, allowing foreign companies to exploit the country’s natural resources without regard for environmental protection, causing serious pollution.  A recent disaster occurred at Vung Ang, Ha Tinh province, caused by Formosa with the complicity of many officials and maintained despite the opposition of the people. In addition, human and social well-being is increasingly unstable due to food poisoning, accidents, Mafia gangs, and corrupt officers of the law.
 5. Diplomacy and Defense: The Communist Party of Vietnam is increasingly dependent on China for ideology and politics, economics and finance, trade and technology. In the past, the Communist Party of Vietnam was merely a vassal of the International Communist Bloc.  It is now gradually giving way to Communist China.  A diplomatic note from Pham Van Dong in 1958 and the (secret) Chengdu Treaty of 1990 and many forms of long-term cession of ownership threaten the survival of the nation. Meanwhile, Hanoi deals with the free world only to profit the party without embracing the spirit of humanity and freedom.

In short, the true nature of the Communist Party of Vietnam has been exposed to the people and to history as a kind of treason that hinders the development of the nation, leaving Vietnam a poor, underdeveloped country unable to keep up with the civilized world.

The Vietnamese people cannot endure such a situation; on the contrary, it has for several decades demanded the right to life, justice, truth, democracy and freedom. Most recently, compatriots in the Central region of Vietnam have claimed compensation for environmental damage and demanded the expulsion of the Formosa company; and people in Dong Tam commune, My Duc district, Hanoi, have demanded the return of stolen land. Citizens in many other places have exhibited the same bravery, not as successfully because they are dominated by strong forces.

Thus, on the occasion of the commemoration of the 42nd National Anniversary of the April 30 invasion, the event that opened an extremely dark period for the country, the United Council of Vietnamese in the Homeland and Overseas solemnly:

1- Condemns the dictatorship of the Vietnamese Communist Party, which must give the people the right to rule the country.

 1. Calls upon the security forces, who are the children of the people and raised by the people, to stand side by side with Vietnamese people against the treasonous ruling group, to protect and build the Fatherland.
 2. Calls on the entire Vietnamese people inside the country and overseas to join forces, consolidate their power, and change their history until the country has democracy, peace and development, and the people have freedom and happiness.
 3. Requests international public support for the struggle for democracy in Vietnam so that 95 million Vietnamese people can enjoy a free regime and the country can preserve its territorial integrity.

Done in Vietnam and Overseas, April 30th, 2017.

Co-Chairs: Thich Khong Tanh, Rev. Phan Van Loi, Chief of Phi Phi Commune, Rev. Le Van Soc, Rev. Nguyen Hoang Hoa, Dr. Vo Dinh Huu, BS Composer Pham Tran Anh, Associate Dean Tran Viet Hung, Rep. Cao Xuan Khai, Adjunct Professor Tran Ngoc Binh, Dr. Tran Van Dong, Dr. Hoang Thi My Lam

Advisors: Rev. Nguyen Van Ly, Most Venerable Thich Minh Tuyen, and all Vietnamese at home and abroad

 

ENGLISH VERSION

TUYÊN CÁO 

NHÂN NGÀY QUỐC HẬN 30 THÁNG 4 LẦN THỨ 42

(30-4-1975 / 30-4-2017) 

Nhận định rằng:

Cách đây hơn 70 năm, đảng Cộng sản Việt Nam do Hồ Chí Minh lãnh đạo đã du nhập chủ nghĩa Mác-xít vào Việt Nam, mang lại không biết bao nhiêu đau thương tang tóc cho dân tộc. Công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa không tưởng và cuộc chiến xâm lăng Việt Nam Cộng Hòa do đảng CSVN gây ra đã làm thiệt mạng hàng triệu người dân vô tội hai miền Nam Bắc, đất nước bị tàn phá và chia rẽ, hậu quả vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay.

Đảng CSVN đã áp đặt một chế độ độc tài toàn trị tại miền Bắc từ năm 1954 và trên cả nước từ ngày 30-4-1975 khiến đất nước lâm cảnh khốn cùng không lối thoát:

 1. Về chính trị: Nhà Cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục tự cho mình là lực lượng lãnh đạo độc tôn, hành xử như giai cấp thống trị, như những lãnh chúa đỏ mặc sức bạo hành, tham nhũng từ trên xuống dưới, chế độ họ dựng ra không do toàn dân tín nhiệm qua cuộc bầu cử dân chủ. Trái lại, chính phủ, quốc hội, tòa án chỉ là công cụ trong tay đảng; lực lượng công an và quân đội là phương tiện bạo lực của đảng nhằm trấn áp và cướp bóc nhân dân. Nhà cầm quyền CSVN hoàn toàn tước bỏ mọi quyền tự do căn bản của người dân, liên tục khủng bố trấn áp thô bạo những công dân yêu nước tranh đấu cho dân quyền, nhân quyền và cho sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.
 1. Về kinh tế tài chánh: Nhà Cầm quyền CSVN chủ trương “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa” lấy quốc doanh làm chủ đạo. Thực chất đó chỉ là một nền kinh tế chỉ huy làm giàu cho đảng và thân thuộc. Họ tự hiến định mọi tài nguyên đất đai là “sở hữu của toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý” (điều 53 HP). Trong thực tế chỉ là của đảng, tạo cơ hội để đảng viên tha hồ chiếm hữu. Kinh tế ngày càng lụn bại, nợ công chồng chất, đời sống nhân dân ngày càng điêu đứng. Công nhân bị bóc lột sức lao động, nông dân bị cướp ruộng cướp đất, thị dân bị cướp nhà cướp cửa. Thực lực kinh tế quốc gia và điều kiện sống của quốc dân đứng vào hạng gần chót trên thế giới.
 1. Về Văn hóa  Giáo dục: Nhà Cầm quyền CSVN khống chế tinh thần của toàn thể xã hội bằng độc quyền thông tin và giáo dục, nhồi sọ quần chúng và giới trẻ, khuynh loát mọi hình thức văn hóa, tiêu diệt các tôn giáo chân truyền, thành lập các tôn giáo quốc doanh… Tất cả là nhằm phục vụ chế độ vô thần duy vật đi ngược truyền thống của dân tộc, khiến cho văn hóa suy đồi, đạo đức xuống cấp, dối trá tràn lan, bạo lực hoành hành. Mọi công dân đều trở thành thần dân mất tự do và kém trí tuệ.

            4- Về An sinh Xã hội: Nhà cầm quyền CSVN đã nuôi dưỡng quan tham cấu kết với các công ty nước ngoài tha hồ khai thác tài nguyên mà không quan tâm đến việc bảo vệ môi trường, gây ô nhiễm trầm trọng, tạo thảm họa vô cùng to lớn về mặt sinh thái, sức khỏe, đời sống nhân dân, kéo theo nhiều hệ luy về kinh tế, an ninh, quốc phòng… Tiêu biểu và chấn động gần đây là đại họa từ Vũng Áng, Hà Tĩnh do Formosa gây ra với sự đồng lõa của nhiều quan chức và được duy trì bất chấp sự phản đối của toàn dân. Ngoài ra, an sinh con người và xã hội ngày càng bấp bênh do thực phẩm đầy độc chất, đường phố đầy tai nạn, do xã hội đen hoành hành và sự lộng hành của nhân viên công lực.

 1. Về Ngoại giao và Quốc phòng: Nhà Cầm quyền CSVN càng ngày càng lệ thuộc vào Trung Cộng về ý thức hệ và chính trị, kinh tế và tài chánh, thương mại và kỹ thuật… Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá khứ chỉ là chư hầu của khối Cộng sản quốc tế, nay đang từng bước dâng đất nhường biển cho Trung Cộng cách công khai qua công hàm bán nước của Phạm Văn Đồng năm 1958, Hiệp ước Thành Đô năm 1990 và qua nhiều hình thức nhượng quyền sở hữu lâu dài khác, đe dọa sự tồn vong của cả dân tộc Việt. Trong khi đó Hà Nội bang giao với thế giới tự do bên ngoài chỉ để trục lợi cho đảng mà không màng học hỏi tinh thần nhân bản tự do.

            Nói tóm lại, bản chất thật của đảng Cộng sản Việt Nam đã phơi bày trước nhân dân và lịch sử như một tập đoàn phản dân hại nước, ngăn cản con đường phát triển của Dân Tộc, khiến cho Việt Nam vẫn là một nước nghèo nàn, chậm tiến, không theo kịp thế giới văn minh.

            Trước hoàn cảnh như vậy, toàn dân không thể ngồi yên, trái lại, đã đứng lên làm lịch sử, đòi quyền sống, đòi công lý và sự thật, đòi dân chủ và tự do từ mấy mươi năm qua. Gần đây nhất, đồng bào miền Trung đã lên tiếng đòi bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường và trục xuất Formosa; người dân xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức Hà Nội đã nổi dậy chống bất công, đòi trả lại đất đai bị cướp đoạt. Nhiều nơi khác đã và đang có những hành động dũng cảm tương tự, tiếc thay, chưa có sự thành công như ý vì lực lượng thống trị còn mạnh.

            Vì thế, nhân tưởng niệm ngày Quốc Hận 30 tháng Tư lần thứ 42, biến cố mở màn cho một giai đoạn cực kỳ đen tối của đất nước, Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam long trọng tuyên cáo cùng toàn thể quốc dân và quốc tế như sau:

 1. Cực lực lên án tập đoàn thống trị độc tài CSVN, đòi đảng Cộng sản phải trao quyền cai trị đất nước lại cho nhân dân.
 1. Kêu gọi các lực lượng an ninh, vũ trang vốn là con em của nhân dân, được nhân dân nuôi dưỡng, hãy đứng về phía Đồng Bào để chống lại tập đoàn phản dân hại nước, để bảo vệ và xây dựng Tổ Quốc.
 1. Kêu gọi toàn thể dân Việt trong và ngoài nước cùng nhau liên kết tạo sức mạnh Dân Tộc, đứng lên giành quyền làm chủ cho chính mình, quyết thay đổi lịch sử, cho Quê Hương có dân chủ, toàn dân có tự do và hạnh phúc, Đất Nước có hòa bình và phát triển.
 1. Thỉnh cầu công luận Quốc Tế ủng hộ cuộc đấu tranh đòi dân chủ tại Việt Nam để 95 triệu người dân Việt được hưởng một chế độ tự do và đất nước được vẹn toàn lãnh thổ.

Làm tại quốc nội và hải ngoại ngày 26 tháng 4 năm 2017.

 1. Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam:

Đồng Chủ Tịch: Hòa Thượng Thích Không Tánh, LM Phan Văn Lợi, Chánh Trị Sự Hứa Phi, Đạo huynh Lê Văn Sóc, Mục sư Nguyễn Hoàng Hòa, BS Võ Đình Hữu, BS Đỗ Văn Hội, Nhân Sĩ Lưu Văn Tươi, Nhân Sĩ Nguyễn Văn Tánh, Nhà biên khảo Phạm Trần Anh, Phó Trị Sự Trần Viết Hùng, Nhân sĩ Cao Xuân Khải, Nhận sĩ Trần Ngọc Bính, Nhân sĩ Trần Văn Đông, BS Hoàng Thị Mỹ Lâm. 

Cố Vấn: LM Nguyễn Văn Lý, Hòa Thượng Thích Minh Tuyên.

Và toàn thể người Việt trong và ngoài nước

Print Friendly, PDF & Email