Tin từ Việt Nam, Chánh Trị Sự Hứa Phi, Trưởng Ban Đại Diện Khối Nhơn Sanh Đạo Cao Đài Chơn Truyền ở quốc nội (độc lập với Cao Đài quốc doanh) cho biết nhà cầm quyền cộng sản đã cho công an huyên Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) đến tư gia CTS nhiều lần hăm dọa, buộc phải trình diện công an để “làm việc” vì đã có những “phát ngôn xúc phạm dân tộc Việt Nam và cung cấp những thông tin sai sự thật”.

Xin bấm để nghe CTS tường trình.

Print Friendly, PDF & Email