Vài Hình Ảnh SINH HOẠT TƯỞNG NIỆM “41 NĂM QUỐC HẬN 30/4/2016” CỦA CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM VÙNG HOA THỊNH ĐỐN. HÌNH ẢNH DO HỘI THƠ ẢNH HOA THỊNH ĐỐN THỰC HIỆN. Lễ Tưởng Niệm 41 Năm Quốc Hận cuả Cộng Đồng Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn, tối 29/04/2016 tại Trung Tâm Thương Mại Eden. Biểu Tình chống Cộng trước toà đại sứ cuả Việt Cộng tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn, ngày Quốc Hận 30/4/2016.

Lễ Tưởng Niệm 41 Năm Quốc Hận cuả Cộng Đồng Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn, tối 29/04/2016 tại Trung Tâm Thương Mại Eden.

Lễ Tưởng Niệm 41 Năm Quốc Hận cuả Cộng Đồng Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn, tối 29/04/2016 tại Trung Tâm Thương Mại Eden.

Phỏng vấn ông Đoàn Hữu Định.


Lễ Tưởng Niệm 41 Năm Quốc Hận cuả Cộng Đồng Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn, tối 29/04/2016 tại Trung Tâm Thương Mại Eden.

Lễ Tưởng Niệm 41 Năm Quốc Hận cuả Cộng Đồng Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn, tối 29/04/2016 tại Trung Tâm Thương Mại Eden.

Lễ Tưởng Niệm 41 Năm Quốc Hận cuả Cộng Đồng Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn, tối 29/04/2016 tại Trung Tâm Thương Mại Eden.

Biểu Tình chống Cộng trước toà đại sứ cuả Việt Cộng tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Quốc Hận 30/4/2016

Biểu Tình chống Cộng trước toà đại sứ cuả Việt Cộng tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Quốc Hận 30/4/2016

Biểu Tình chống Cộng trước toà đại sứ cuả Việt Cộng tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Quốc Hận 30/4/2016

Biểu Tình chống Cộng trước toà đại sứ cuả Việt Cộng tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Quốc Hận 30/4/2016

Print Friendly, PDF & Email