TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

BAN ĐIỀU HÀNH TĂNG ĐOÀN THỪA THIÊN – HUẾ

VP: Chùa Phước Thành, số 360  Phan Chu Trinh – Huế, ĐT : (054) 3821122.

Phật lịch 2560

NHẬN ĐỊNH

– Ngày 18/6/2016, Hòa Thượng Thích Không Tánh cùng toàn thể chư tăng đã gửi Thư Yêu Cầu Không Di Dời Chùa Liên Trì đến các vị nguyên thủ quốc gia.

– Ngày 21/6/2016, Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam đã ra Thông Báo Khẩn về việc Chùa Liên Trì sắp bị cưỡng chế di dời.

– Ngày 22/6/2016, HĐĐH/TĐGHPGVNTN đã ra Báo Động Khẩn về việc Chùa Liên Trì sắp bị cưỡng chế di dời.

– Ngày 07/7/2016, UBND, Quận 2, Saigon ra quyết định số 2348/QĐ-UBND cưỡng chế Chùa Liên Trì

– Ngày 09/7/2016, Hòa Thượng Thích Viện Định- Viện Trưởng HĐĐH/Tăng Đoàn GHPGVNTN có Văn Thư Chỉ Đạo gửi đến Hòa Thượng Thích Không Tánh về việc cưỡng chế chùa Liên Trì.

– Ngày 12/07/2016, Hòa Thượng Thích Chí Thắng- Phó Viện Trưởng HĐĐH/Tăng Đoàn GHPGVNTN ra Khẩn Thư về việc cưỡng chế Chùa Liên Trì.

– Theo sự bức xúc phản đối của Hòa Thượng Thích Không Tánh- Viện chủ Chùa Liên Trì, cùng Tăng chúng bổn tự.

 Từ những nhận định trên:

Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Thừa Thiên Huế.

– Phản đối quyết định cưỡng chế Chùa Liên Trì của chính quyền Quận 2, Saigon.

– Phản đối chính sách đàn áp tự do tín ngưỡng tôn giáo của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam.

– Luôn phụng hành những văn thư chỉ đạo của HĐĐH/TĐGHPGVNTN về việc cưỡng chế Chùa Liên Trì.

– Hướng tâm cầu nguyện Chùa Liên Trì Không bị giải tỏa di dời đi nơi khác.

– Khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, đoàn thể, cá nhân lên tiếng can thiệp.

Huế, ngày 13 tháng 7 năm 2016.

TM Ban Điều Hành

Tăng Đoàn GHPGVNTN Thừa Thiên Huế

Phó Trưởng Ban Điều Hành

(đã ấn, ký)

Tỳ Kheo Thích Chơn Niệm

Xem trang tin về quyết định cưỡng chế chùa Liên Trì

Print Friendly, PDF & Email