Chúng tôi đề nghị một số biểu ngữ và poster (áp phích) bằng Anh ngữ để tùy nghi sử dụng.

*

PHẢN ĐỐI “ĐẶC KHU 99”

No special economic zones (SEZs)*

*

KHÔNG “ĐẶC KHU” CHO TÀU CỘNG

NO “SEZs” TO RED CHINA

*

KHÔNG ĐẶC KHU CHO TÀU CỘNG DÙ 1 NGÀY

NO SEZs TO CHINA EVEN 1 DAY

*

KHÔNG BÁN NƯỚC CHO TÀU CỘNG

Don’t give our land away to Red China

*

ĐẢ ĐẢO TÀU CỘNG CƯỚP NƯỚC

DOWN WITH CHINA’S AGGRESSION

*

BIỂU TÌNH LÀ QUYỀN CỦA CÔNG DÂN

DEMONSTRATION = PEOPLE’S RIGHT

*

PHẢN ĐỐI “AN NINH MẠNG” HÌNH THỨC ĐÀN ÁP TỰ DO NGÔN LUẬN

NO “CYBER LAW”, A REPRESSION OF FREEDOM OF SPEECH

*

“AN NINH MẠNG” = BÓP NGHẸT TỰ DO NGÔN LUẬN

“CYBER LAW” = REPRESSION OF FREEDOM OF SPEECH

*

NHÂN QUYỀN CHO VIỆT NAM

HUMAN RIGHTS FOR VIETNAM

*

VIỆT NAM HÃY TÔN TRỌNG QUYỀN CON NGƯỜI

VIETNAM MUST RESPECT HUMAN RIGHTS

*

(CSVN) HÃY TRẢ LẠI QUYỀN CỦA DÂN

COMMUNIST VIETNAM MUST RESPECT PEOPLE’S RIGHTS’

 

==========================

 

BIỂU NGỮ CHỐNG TÀU CỘNG

 

TÀU CỘNG CÚT KHỎI VIỆT NAM

CHINA: GET OUT OF VIETNAM

 

*

KHÔNG ĐƯỜNG LƯỠI BÒ

NO “U SHAPED” ZONE

*

TẦY CHAY HÀNG HÓA TÀU CỘNG

BOYCOTT RED CHINA PRODUCTS

NO “MADE IN CHINA”

*

PHẢN ĐỐI BÀNH TRƯỚNG CỦA TÀU CỘNG

WE AGAINST CHINESE AGGRESSION

*

CHỐNG TÀU CỘNG CƯỚP NƯỚC

NO RED CHINA AGGRESSION

*

TÀU CỘNG: CÚT KHỎI VIỆT NAM

CHINA: BACK OFF VIETNAM

*

TÀU CỘNG CÚT KHỎI BIỂN ĐÔNG

RED CHINA: BACK OFF EAST SEA

RED CHINA: BACK OFF SOUTH CHINA SEA

 

Print Friendly, PDF & Email