Ngày 8 tháng 6 năm 2018, trong lúc tình hình thế giới và Việt Nam đang có n hiều biến chuyển, Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam tổ chức Đại Hội Khoáng đại sau hai năm hoạt động….

Bấm để xem tiếp


Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.