Thư ngỏ kính gửi TT Donald Trump

*** HỘI ĐỒNG LIÊN KẾT QUỐC NỘI HẢI NGOẠI VIỆT NAM Kính Gửi: Tổng Thống Hiệp Chúng Quốc và Lưỡng Viện Quốc Hội Hoa Kỳ v/v: Hiểm Họa của Đế Quốc Mới Trung Cộng đối với Hoa Kỳ và Thế Giới. Kính Thưa Tổng Thống và Quý vị Dân biểu, Nghị sĩ. Chúng tôi, Hội Đồng […]

Read More