Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam bị Công an Vĩnh Long đàn áp, sách nhiễu, áp tải về đồn công an

Xin bấm để nghe Hòa Thượng Thích Không Tánh tường thuật chi tiết. ​https://youtu.be/ayI8tBJDW1I​ 4 vị chức sắc bị áp tải lên xe đưa về đồn công an gồm: – Hoà Thượng Thích Không Tánh – LM Lê Ngọc Thanh. – Chánh Trị Sự Hứa Phi. – Mục Sư Nguyễn Mạnh Hùng. […]

Read More