Nguyễn Phú Trọng là tên bán nước số một trong lịch sử Việt Nam. Bán nước một cách rất tinh vi. Bí mật ký những hiệp định nầy đến những hiệp ước khác dâng đất cho Trung Cộng.

Related image

Bấm để xem


Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.