Ngày 22/8/2017, một phái đoàn gồm đại diện Giáo Hội Liên Hữu Lutheran và CĐNVQG/LBHK đã viếng thăm Dân Biểu Ed Royce tại Rowland Heights, California.

Xin bấm để xem tiếp…

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.