Kính mời quý vị nghe Linh mục Nguyễn Văn Lý lên tiếng từ Việt Nam ngày 16/3/2017 về tình hình đất nước, vấn đề biểu tình và Tập Cận Bình đến Hoa Kỳ (Florida) ngày 6 và 7 tháng 3, 2017. Xin quý vị vui lòng phổ biến rộng rãi.
Xin bấm để nghe.
Print Friendly, PDF & Email