Việt Nam đã bị TQ xâm chiếm nhiều lần, luôn bị TQ thực hiện mưu gian đồng hóangười Việt, nô dịch VN, muốn biến VN thành một quận huyện của TQ, qua 8 thời kỳ Bắc thuộc :

Xem tiếp

Print Friendly, PDF & Email