Trao “Đặc Khu Kinh Tế” cho Tàu Cộng là bán nước. Luật “An Ninh Mạng” là giết dân. Xin hãy ký tên phản đối.  Xin bấm vào ô trên bên phải để ký tên =============>>>>>>>>>

Xin bấm vào đây để xem tuyên cáo


Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.