Xin ACE trong nước ghi nhớ và tranh đấu để đạt được: Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật theo điều 16 Hiến pháp Việt Nam quy định.

Xin Mời Đọc Thêm…

Print Friendly, PDF & Email