Trên diễn đàn Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam, nhân cái gọi là ngày “quốc khánh 2-9” của cộng sản Việt Nam, Diễn giả,  nhà Biên Khảo Phạm Trần Anh.

Đồng CT kiêm TTK/UBTT/ Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam

Xin bấm để xem…

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.