Ngày 16/5/2018, một phái đoàn tòa đại sứ các nước Liên Âu đã gặp Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại chùa Giác Hoa….

Xin bấm để xem


Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.