Đến hôm nay, chúng ta vẫn chưa có được câu trả lời từ bộ phận “đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý” cho câu hỏi: “Tại sao cá chết?”. Điều cuối cùng tôi nghĩ tôi và những người khác mong muốn đó chính là thông tin minh bạch, khách quan, và có trách nhiệm.

Xin Mời Đọc Thêm…

Print Friendly, PDF & Email