Biêu Ngu

Chủ nhật này 8/5 tôi cũng sẽ xuống đường đúng theo tinh thần “chiến đấu hay là chết”.

– Nếu hỏi tại sao lại xuống đường, tôi sẽ nói: “Làm gì còn sự lựa chọn nào”

– Nếu hỏi ai kích động tôi sẽ trả lời: “Chính Đảng Cộng Sản”.

– Nếu bảo phải bình tĩnh, tôi sẽ nói: “bình tĩnh hoàn toàn khác với ngồi im”

– Nếu bảo mọi việc đã có Đảng và Nhà Nước lo, tôi sẽ nói: “tôi không muốn chết trước khi họ NO xong”

– Nếu hỏi tôi được gì, tôi sẽ bảo: “Tôi có cơ hội cứu tương lai của mình”

– Nếu bảo biểu tình thì làm được gì, tôi sẽ nói: “kết nối tạo nên sức mạnh”

– Nếu hỏi có được cho tiền không, tôi sẽ trả lời: “Lương tâm là thứ duy nhất tôi được cho”

– Nếu hỏi được bao nhiêu tiền, tôi sẽ trả lời: “không có công thức quy đổi lương tâm ra tiền”

– Nếu bảo biểu tình ảnh hưởng tới trật tự xã hội, tôi sẽ nói: “đứng trước sự hủy diệt một chút trật tự là vô nghĩa”

– Nếu bảo biểu tình khiến phản động lợi dụng kích động, tôi sẽ bảo: “không phản động nào bằng được những kẻ đang phá hủy đất nước này”

Đây chỉ là đối đáp với bọn dân ngu thôi. Còn với bọn công an thì giở thêm luật ra. Điều 25 hiến pháp: “mọi công dân đều có quyền hội họp, biểu tình”. Điều 43 hiến pháp: “mọi công dân có nghĩa vụ bảo vệ môi trường”. Mọi nghị định trái với hiến pháp vứt.

Print Friendly, PDF & Email