“Cách khắc phục internet để truy cập Facebook
Thực ra điều này là do lỗi kỹ thuật, cụ thể là vấn đề về DNS.
ACE hãy xem video và hướng dẫn lại bạn bè…”

Xin Vào Xem…

Print Friendly, PDF & Email