Ngày 5 tháng 3, 2018, hàng không mẫu hạm nguyên tử Carl Vinson đến cảng Đà Nẵng, Việt Nam, một dấu mốc lịch sử cho tình hình Việt Nam trong bối cảnh: Trung Cộng lấn chiếm Biển Đông và uy hiếp Việt Nam .

USS Carl Vinson

Xin bấm để xem


 

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.