Quốc Hội Hoa Kỳ, Hạ Nghị Viện, Hoa Thịnh Đốn, 20515-0535

Ngày 13 tháng 10 năm 2016

Kính gửi: Ngài Ngoại Trưởng John F. Kerry, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, 2201 Đường C Tây Bắc

Hoa Thịnh Đốn, 20520, Ngài Ngoại Trưởng Kerry thân mến,

Xem tiếp

Print Friendly, PDF & Email