bình đẳng trước pháp luật

Đây là một số quyền con người của công dân Việt Nam theo Hiến Pháp

 

Print Friendly, PDF & Email