Công ty Facebook đã khóa hoặc sách nhiễu những trang facebook của những nhà đấu tranh cho tự do dân chủ. Ai chịu trách nhiệm.

TÂM THƯ KÊU GỌI KÝ TÊN


Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.