Sau một thế kỷ thực hiện và tan rã, chủ nghĩa và chế độ CS đã giết hại trên 100 triệu mạng sống con người, đến nỗi thế giới đã phải dựng tượng đài tưởng niệm.

Xin bấm để xem…

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.