Tường trình của ông Lê Văn Sóc về việc Đạo tràng niệm.Phật của ông Nguyễn Quốc Trung ở huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long sáng hôm nay đã bị nhà cầm quyền đàn áp.

Print Friendly, PDF & Email