Lễ An Vị Đức Thầy đã được tổ chức tại An Giang ngày 1 tháng 4 năm 2018, chuẩn bị cho Đại Lễ Tưởng Niêm…

Xin bấm để xem tiếp

 


 

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.