Kính gửi:

–         Quý vị lãnh đạo tinh thần các Tôn Giáo,

–         Quý vị lãnh đạo các Cộng Đồng, Tổ Chức, Đoàn Thể, Truyền thông Báo Chí,

–         Quý đồng bào trong và ngoài nước

Xin bấm để xem

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.