Ngày 5 tháng 5, 2018, Tòa án cộng sản tại Hà Nội đã xử tù 6 nhà đấu tranh cho tự do dân chủ

Xin bấm để xem tiếp


 

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.