Ngày 9 tháng 11, 2018, cuộc đối thoại an ninh và ngoại giao Mỹ TC được tổ chức tại Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, xin tóm lươc kết quả.

Bấm để xem tiếp


Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.