Công dân có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. Điều này được ghi nhận tại điều 22 hiến pháp năm 2013

Xin Mời Đọc Thêm…

Print Friendly, PDF & Email