BẢN LÊN TIẾNG

BẢN LÊN TIẾNG

PHẢN ĐỐI HĐ GIÁM SÁT LOS ANGELES VINH DANH NGÀY 30 THÁNG 4 LÀ “NGÀY JANE FONDA” Los Angeles, CA ...

Đây là trang mạng lưới toàn cầu của Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam.

Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam là sự liên kết của đồng bào trong nước và cộng đồng Người Việt Tự do tranh đấu cho mục tiêu Dân chủ Tự do, Nhân quyền và Dân quyền, thực thi đúng lý tưởng cao đẹp của bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền ngày 10-12-1948 và Công Ước Quốc Tế về Quyền Chính Trị, Công Ước về Quyền Kinh Tế, Xã Hội và Văn Hóa năm 1966 của Liên Hiệp Quốc.

Xem thêm về HĐLKQNHNVN, xin bấm vào các link ở cột bên trái. Trân trọng

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.