• Công an được tạm giữ người theo thủ tục hành chính trong những trường hợp nào?
  • Thời gian tạm giữ bao lâu?
  • Quyền của người bị tạm giữ

Xin Mời Đọc Thêm…

 

Print Friendly, PDF & Email