Xin bấm để nghe Hòa Thượng Thích Không Tánh tường thuật chi tiết.

https://youtu.be/ayI8tBJDW1I

4 vị chức sắc bị áp tải lên xe đưa về đồn công an gồm:

– Hoà Thượng Thích Không Tánh

– LM Lê Ngọc Thanh.

– Chánh Trị Sự Hứa Phi.

– Mục Sư Nguyễn Mạnh Hùng.

Print Friendly, PDF & Email