Kien Formosa

Nếu hình thành, đây sẽ là vụ kiện của thế kỷ 21, bởi nó liên quan đến sự sinh tồn của

hàng trăm ngàn người nếu không muốn nói là của cả dân tộc, đất nước Việt Nam.

Xin Mời Đọc Thêm…

Print Friendly, PDF & Email