Mục đích: Diễn đàn Liên Kết Quốc Nội và Hải Ngoại do Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam lập ra với mục đích tạo môi trường để các tôn giáo, tổ chức, đoàn thể có cùng lập trường và mục tiêu trong cuộc đấu tranh đòi tự do dân chủ hiện nay có cơ hội trình bày giáo lý, chủ trương đường lối của mình. Mọi người có thể vào tham dự và đóng góp ý kiến trong tinh thần xây dựng.

Xin bấm để xem và nghe lại các cuộc hội luận…

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.