Kính mời Quý vị xem video clip và bản tin về vụ Việt cộng tới phá Dòng Thiên An Huế. Xin Quý trang mạng vui lòng giúp phổ biến để hỗ trợ cho các đan sĩ
P.PVL

XEM TIẾP

Print Friendly, PDF & Email