Tin từ Việt Nam cho biết CSVN có thể đàn áp đẫm máu Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy ở trong nước nhân Đại Lễ kỷ niệm Đản Sanh Đức Huỳnh Giáo Chủ.

Công an đóng chốt ngày đêm

Xin bấm để xem tiếp

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.