Sự phổ biến của loại nhạc bolero tại Việt Nam là dấu hiệu cho sự suy tàn của chế độ CSVN.

Xin bấm để xem..

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Name

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.