Các vị đại diện tôn giáo, cộng đồng, đoàn thể có thể tham dự trực tuyến qua hệ thống 

GotoWebinar theo đường Link dưới đây:

ttps://global.gotowebinar.com/register/804263803

Đồng bào trong và ngoài nước có thể theo dõi trên Youtube, Facebook và các kênh truyền hình, phát thanh địa phương, hoặc xem lại sau đó bất cứ lúc nào. Chương trình chi tiết và cách thức theo dõi sẽ được thông báo sau. 

Liên Lạc:  Ông Lê Thanh Liêm: 561-460-7988. Email: Liem99@yahoo.com

                Gs. Phan Thông Hưng: 616-929-9999. Email: FED.VAC.USA@gmail.com

                Ông Lưu Văn Tươi: 407-491-9299. Email: Tuoiluu4905@gmail.comSincerely yours,

Hung Phan

President of Board of Executives Federation of Vietnamese American Communities of the USA, Inc.

Tel. 616-929-9999

Email: Fed.vac.usa@gmail.com. Web: www.cdnvqglbhk.org

Ghi chú: Vì lý do kỹ thuật, website của CĐNVQG LBHK hiện đang được chỉnh sửa.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.